Medlem af Roskilde Malerlaug

 

Danske Malermestre

Medlem af danske malermestre

Herunder er der lidt om hvilke forpligtigelser, vi har i henhold til gældende lov samt i henhold til vedtægterne, i de faglige foreninger vi er medlem af.

Danske malermestres faglige forbehold

(Anmeldt til Konkurrencerådet og godkendt af Bygge og Boligstyrelsen 1994)

Tilbuddet afgives i henhold til Håndsværksrådets standardforbehold samt nedenstående faglige forbehold.

A. Såfremt arbejdet skal udføres i henhold til MBK anvisninger, skal MBK’s forudsætninger være opfyldte. Ændringer af MBK’s anvisninger skal fremgå tydeligt af udbudsmaterialet. Er der uoverensstemmelser i udbudsmaterialet mellem behandlingsanvisning og udfaldskrav, er behandlingsanvisningen den gældende. Prøvemetoder til eventuel kontrol af malebehandling og klimaforhold skal udføres i overensstemmelse med MBK’s prøvningsmetoder.

B. Tilbuddet er baseret på, at arbejdsplanen herunder arbejdspladsen er disponeret og indrettet med henblik på en kontinuerlig arbejdsgang.

C. Tilbuddet er baseret på behandling i lyse kulører, og emnerne behandles i samme kulører, såfremt andet ikke fremgår af udbudsmaterialet.

D. Tilbuddet udføres under iagttagelse af de faglige regler for sikkerhedsarbejde, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse af 13. maj 1993 ,,Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter” nr 302, herunder substitutionsprincippet, kap. 3, § 12, stk.1.

E. Dersom malerarbejdet skal udføres på bygningsdele, der er for behandlet af andre eller på eksisterende behandlinger (bund) dækker tilbudsgiverens ansvar alene dennes eget arbejde, medmindre stedfundne forbehandlinger var åbenbart mangelfulde.

F. Såfremt bygherren trods tilbudsgiverens advarsler forlanger arbejdet udført på steder og tidspunkter, hvor fugt og temperaturforhold eller lignende hindrer en korrekt faglig udførelse, er tilbudsgiver uden ansvar for mangler, der er forårsaget heraf.

G. Bygningsdele, der skal behandles af maleren, skal fremtræde rene og renset for pudsstænk, asfalt m.v. forinden malerarbejdets påbegyndelse.

H. Med mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet forudsættes det, at bygherre har påregnet afsat arealer til placering af container- og skurfaciliteter samt afholdelse af areallejeudgifter i hele arbejdsperioden.

I. Ved reparations-, vedligeholdelses- og ombygningsarbejder omfatter tilbudsgivers risiko ikke skader og sammenklæbning opstået som følge af for tidlig lukning af vinduer og døre m.v., når denne er foretaget af bygningsejeren eller dennes lejere eller personer, som i øvrigt har adgang til bygningen.

J. Afsluttende rengøring er kun omfattet af tilbuddet, såfremt rengøringens omfang er præciseret i udbudsmaterialet.

K. Såfremt dele af entreprisen skal udføres andet steds end den i udbudsmaterialet nævnte byggepladsadresse (område) godtgøres tilbudsgiveren de ekstraudgifter (transportudgifter, udepenge m.v.), som dette arbejde foranlediger.

L. I tilbuddet er indregnet 1% af tilbudssummen (med mindre andet er aftalt) til brug for efterreparation efter andre håndværkeres skader på tilbudsgivers arbejde indtil ibrugtagning eller aflevering. Overstiger efterreparationerne 1 % af tilbudssummen, er tilbudsgiveren berettiget til at få dette arbejde betalt som ekstra-arbejde.

Copyright DANSKE MALERMESTRE 1994Håndværksrådets standardforbehold

Udfærdiget på baggrund af de ny AB 92-regler Pr. 1. juli 1993.
Anmeldt til konkurrencerådet.
Godkendt af Boligministeriet.

AFTALEGRUNDLAGET

1. For tilbuddet gælder “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92)”. Eventuelle fravigelser til AB 92 gælder kun, såfremt indholdet af fravigelsen er utvetydigt angivet med henvisning til, hvilken bestemmelse AB 92 fravigelsen vedrører (AB 92, § 1, stk. 1 og 3).

2. Udgifter i forbindelse med gennemførelse af de overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, bortset fra snerydning, er indeholdt i tilbuddet. Alle merudgifter til arbejdets gennemførelse i vinterperioden herudover betales som ekstraarbejder. (AB 92, § 3, stk 4).

SIKKERHEDSSTILLELSE

3. Sikkerhedsstillelsen over for tilbudsgiver skal stilles senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. (AB 92) § 7, stk. 1).

FORSIKRING

4. Det forudsættes, at tilbudsgiver og dennes eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilbudsgiver forbeholder sig samme retsstilling ved offentlige bygherrers selvforsikring. (AB 92, § 8, stk. 1 og 2).

UDFØRELSE

5. Stikledninger for afløb og el, gas, vand, varme mv. forudsættes ved byggearbejder ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i udbudsmaterialet for den enkelte entreprise. (AB 92, § 10, stk. 2).

6. Krav i udbudsmaterialet om garanti for materialeegenskaber er kun gældende, i det omfang leverandøren vedstår og opfylder samme garanti over for tilbudsgiveren. (AB 92, § 10, stk. 4, jf. § 30, stk. 3).

7. Bygherren skal inden arbejdets påbegyndelse oplyse, om nogen er bemyndiget til at indgå supplerende aftaler om ændringer i arbejdets art og omfang, herunder ekstraarbejder, samt indholdet af en sådan bemyndigelse. ændringer eller tilbagekald af bemyndigelsen under arbejdets udførelse skal meddeles tilbudsgiver. (AB 92, §14, stk. 1 og 2).

BETALINGSREGULERING

8. Tilbudssummen indeksreguleres med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen. (AB 92, § 22, stk. 6).

9. Er der I udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres senere end 12 måneder fra tilbudsdagen. Reguleringen beregnes ved såvel bygge- som anlægsarbejder i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, bilag 1. (AB 92, §22, stk. 6).

10. Udover den faste pris skal der ydes tilbudsgiver godtgørelse for merudgifter forårsaget af ekstraordinære prisstigninger eller pålæg fra starten, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991, §§ 8 og 9. (AB 92, § 22, stk. 6).

TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG GODTGØRELSE

11. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til tidsfristforlængelse og godtgørelse for nødvendige stilstandsomkostninger, såfremt betaling af merudgifter til arbejdets gennemførelse i vinterperioden afvises, if. standardforbeholdets punkt 2. (AB 92, § 24, stk, jf. § 27, stk. 2).

AFLEVERING

12. Tilbudsgiver forbeholder sig etapevis aflevering, hvor arbejdet består af flere selvstændige byggeafsnit. (AB 92, § 28, stk 4).

SUPPLERENDE FORBEHOLD VED UNDERENTREPRISETILBUD

A. Hvis underentreprenøren i tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse pålægges ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler, skal hovedentreprenøren inden aftalens indgåelse oplyse, hvilken forsinkelsessanktion der er aftalt mellem hovedentreprenøren og bygherren. Er denne sanktion en dagbod, skal hovedentreprenøren tillige oplyse størrelsen af den aftalte dagbod. (AB 92, § 25, stk. 3).

Firmaoplysninger
GUNDSØ Malerforretning af 1987 A/S
CVR: 15150076

Adresseoplysninger
Lille Valbyvej 2A, St valby
4000 Roskilde

Kontaktoplysninger
Telefon: 46 78 71 38
Send en mail